Artikel 1 – Definities 
Artikel 2 – Identiteit van Dulce Lindo Boutique 
Artikel 3 – Algemene bepalingen 
Artikel 4 – Het aanbod 
Artikel 5 – De Overeenkomst 
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verlenging herroepingsrecht voor producten bij niet informeren herroepingsrecht.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht
Artikel 9 – Aansprakelijkheid 
Artikel 10 – Overmacht  
Artikel 11 – Garantie 
Artikel 12 – Prijzen 
Artikel 13 – Betaling en facturering  
Artikel 14 – Levering 
Artikel 15 – Klachten 
Artikel 16 – Overdracht
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud  
Artikel 18 – Toepasselijk recht 
Artikel 19 – Survival
Artikel 20 – Wijziging of aanvulling

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dulce Lindo Boutique: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Dulce Lindo Boutique.
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Dulce Lindo Boutique en Consument tot het leveren van goederen door Dulce Lindo Boutique aan Consument;
 4. Partijen: Consument en Dulce Lindo Boutique tezamen;
 5. Schriftelijk: per e-mail, per post of per Whatsapp;
 6. Derde(n): Andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;

Artikel 2 – Identiteit van Dulce Lindo Boutique

Naam bedrijf: Dulce Lindo Boutique
Straatnaam en nummer: Nobelstraat 5
Postcode en vestigingsplaats: 6902 PH ZEVENAAR   
KvK nummer: 83457240

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Dulce Lindo Boutique en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Dulce Lindo Boutique en Consument.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 6. Dulce Lindo Boutique is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Dulce Lindo Boutique gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Dulce Lindo Boutique niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Dulce Lindo Boutique behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Consument niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Dulce Lindo Boutique weigert zal zij Consument binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 5. Indien Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dulce Lindo Boutique onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Consument kan een Overeenkomst op afstand of een overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na:
  1. Bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met instemming van Consument, is begonnen voor het einde van deze bedenktijd;
  2. Bij Consumentenkoop: de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen Derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 2. Indien de aangeboden producten van Dulce Lindo Boutique specifiek op maat worden gemaakt voor Consument, zijn die producten uitsluitend bedoeld voor die individuele koper. Op grond hiervan is het herroepingsrecht uitgesloten voor de op maat gemaakte producten.
 3. De in lid 2 genoemde uitsluiting gaat van kracht op het moment dat Dulce Lindo Boutique zijn benodigde bestelling voor de Overeenkomst bij zijn leverancier niet meer kosteloos kan annuleren.
 4. Indien een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht moet Consument zorg dragen voor retourneren van het product.

Artikel 7 – Verlenging herroepingsrecht voor producten bij niet informeren herroepingsrecht.

 1. Indien Dulce Lindo Boutique Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Dulce Lindo Boutique de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Dulce Lindo Boutique verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.
 3. Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Dulce Lindo Boutique is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Dulce Lindo Boutique uit te keren bedrag.
 2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 3. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Dulce Lindo Boutique voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dulce Lindo Boutique.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Consument de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Dulce Lindo Boutique meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Dulce Lindo Boutique vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 5. Dulce Lindo Boutique is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 6. Dulce Lindo Boutique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Dulce Lindo Boutique is uitgegaan van door Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 10 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Dulce Lindo Boutique in de nakoming van enige verplichting jegens Consument niet aan Dulce Lindo Boutique kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Dulce Lindo Boutique onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Dulce Lindo Boutique kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee de producten vervoerd.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Dulce Lindo Boutique niet aan zijn verplichtingen jegens Consument kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Dulce Lindo Boutique niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dulce Lindo Boutique is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Dulce Lindo Boutique als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 11 – Garantie

 1. Dulce Lindo Boutique staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantietermijnen voor de producten van Dulce Lindo Boutique zijn in beginsel 1 (één) jaar.
 3. De garantie geldt niet indien:
  1. Consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door Derden heeft laten bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Dulce Lindo Boutique;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van gebruik, al dan niet onzorgvuldig, door Consument.

Artikel 12 – Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
 2. Dulce Lindo Boutique behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Dulce Lindo Boutique behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Dulce Lindo Boutique in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Consument door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dulce Lindo Boutique niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 13 – Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
 2. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dulce Lindo Boutique te melden.
 3. Indien Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Dulce Lindo Boutique gewezen op de te late betaling en wordt Consument een termijn van 14 (veertien) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn, is Consument in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Bovendien is Dulce Lindo Boutique gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Dulce Lindo Boutique op Consument en de verplichtingen van Consument jegens Dulce Lindo Boutique direct opeisbaar.
 5. Door Consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Consument aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14 – Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat Consument aan Dulce Lindo Boutique kenbaar heeft gemaakt.
 2. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Dulce Lindo Boutique zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Dulce Lindo Boutique.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Dulce Lindo Boutique tot het moment van bezorging en plaatsing bij Consument of een vooraf aangewezen en aan Dulce Lindo Boutique bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Consument geen recht op schadevergoeding.

Artikel 15 – Klachten

 1. Consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Dulce Lindo Boutique terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. Consument dient Dulce Lindo Boutique in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Dulce Lindo Boutique is gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

Artikel 16 – Overdracht

 1. Rechten van een Partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere Partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van het geleverde gaat eerst op Consument over wanneer al het door Consument aan Dulce Lindo Boutique. uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, volledig is voldaan.
 2. De eigendom van alle door Dulce Lindo Boutique aan Consument verkochte en geleverde producten blijft bij Dulce Lindo Boutique zolang Consument vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang Consument de vorderingen van Dulce Lindo Boutique wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 3. Consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
 4. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Consument verplicht Dulce Lindo Boutique zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

 1. Op Overeenkomsten tussen Dulce Lindo Boutique en Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Consument en Dulce Lindo Boutique zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Dulce Lindo Boutique gevestigd is.

Artikel 19 – Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 18 (Toepasselijk recht), artikel 9 (Aansprakelijkheid) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 20 – Wijziging of aanvulling

 1. Dulce Lindo Boutique is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Dulce Lindo Boutique Consument tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen. Consument behoudt in dit geval het recht om de Overeenkomst op grond van de eenzijdige wijziging te ontbinden.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.